Opened 16 years ago

#453 new defect

2x ускорители

Reported by: Димитър Киров Owned by: xboing
Priority: normal Component: rhythmbox
Severity: normal Keywords: ускорители
Cc:

Description

Версия 0.9.6 пристигна с обновен превод и ми направи впечатление, че има няколко дублирани ускорители. Отбелязал съм ги с БРОЙ ( БУКВА )

меню

Музика - 2(Н), 3(С) Редактиране - 2(П) Изглед - 2(С) Контрол - 2(П)

Настройки

Основни - 2(З), 2(Ж), 3(П), 2(Л) Фонотека - 2(П) Подкасти - 2(П)

Настойки на песен - 2(П)

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.