Opened 16 years ago

Closed 6 years ago

#452 closed defect (wontfix)

"Бекенд" трябва да се махне

Reported by: Александър Шопов Owned by: zbrox
Priority: normal Component: muine
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Ужасно е с бекенд.

Muine 0.8.5

Attachments (1)

Muine.png (43.3 KB) - added by Александър Шопов 16 years ago.
Къде се появява бекенд

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 16 years ago by Александър Шопов

Attachment: Muine.png added

Къде се появява бекенд

comment:1 Changed 16 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --muine
Owner: changed from nobody to zbrox

comment:2 Changed 15 years ago by b_design_bg кльомба yahoo.com

"resource" = "източник"

"play list" = "списък с песни" / "зареждачка" (защото в нея се зареждат песни/филми)

comment:3 Changed 15 years ago by b_design_bg кльомба yahoo.com

В какъв смисъл се използва този английски термин "бек-енд"? Ако ми кажете какъв е той, и как се изписва на латиница, бих могъл да намеря подходящ български вариант. :)

comment:4 Changed 15 years ago by Александър Шопов

бекенд - backend, софтуерен компонент, който върши услуги. Потребителят не взаимодейства директно с него, а през някаква фасада - интерфейс, който се нарича front end.

comment:5 Changed 6 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Resolution: wontfix
Status: newclosed

muine не се обновява от 7 години

Note: See TracTickets for help on using tickets.