Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#45 closed defect (fixed)

Обърнат словоред

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gok
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Подсказката в .destkop записа е "GNOME екранна клавиатура".

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Според мен тук може да махнем GNOME от низа и подсказката да е нещо, което наистина говори нещо на потребителя. Все пак дори да оправим словореда, подсказката е почти същата като низа + GNOME, от което няма особен смисъл.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

подсказката е поправена на простичкото "Екранна клавиатура". няма вече йода! :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.