Opened 16 years ago

Closed 14 years ago

#446 closed defect (fixed)

УРЛ, УРИ, адрес-УРЛ, адрес-УРИ -> адрес

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Всички форми УРЛ, УРИ, адрес-УРЛ, адрес-УРИ трябва да се превърнат в адрес. И без това URL не трябва да се ползва повече на английски, а разликата м/у URL и URI е от интерес само за компютърната история.

Attachments (1)

url+uri_death.patch (25.8 KB) - added by yavorescu 15 years ago.
Тлъста кръпка, която би трябвало да затвори този билет

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Коригиал съм единствения низ в Gajim. Останалите засегнати модули са vino (a), sound-juicer, gnome-desktop (a), gtk+ (b), gtk+-properties (b), straw, conglomerate, nautilus (a) и gnome-screensaver (a). Прилагам кръпка с всички промени, достраша ме да ги комитна (на някои места съм замествал пълен с непълен член).

a: trunk и клона gnome-2-16 b: trunk и клона gtk-2-10

Changed 15 years ago by yavorescu

Attachment: url+uri_death.patch added

Тлъста кръпка, която би трябвало да затвори този билет

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Тази кръпка вече не е актуална. Силно предпочитам на генерирани файлове да ми дават обновена версия, а не кръпки.

comment:3 Changed 14 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Това е решено в GNOME.

Note: See TracTickets for help on using tickets.