Opened 15 years ago

Closed 14 years ago

#444 closed defect (fixed)

Парчета -> пулове/дискове

Reported by: Александър Шопов Owned by: yavorescu
Priority: low Component: gcompris
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Мисля, че в следното изречение трябва да се смени превода на pieces:

#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
msgid ""
"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
"(standing up)"
msgstr ""
"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала (легнали) или вертикала "
"(изправени)"

Думата "парчета" в тои контекст е неподходяща - става дума за фигурите/пуловете/дисковете, които се нареждат.

Change History (3)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Ще я коригирам още сега, довечера, преди да си го подал.

comment:2 Changed 15 years ago by yavorescu

Понеже изпуснах момента, ще го коригирам при следващото обновяване на GCompris.

comment:3 Changed 14 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.