Opened 16 years ago

Closed 14 years ago

#443 closed defect (duplicate)

Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). Гноме 2,12 (най- вероятно)

Reported by: anonymous Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gnome-nettool
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В Мрежови инструменти/Устройства попаднах на: "колизии". Не ми е известно в БГ да има таква дума. Би могло да се замени с "Стълкновения" или нещо подобно. Също така "Мрежова маска/Префикс". Латинската дума префикс се използва и в руския, но на БГ е "представка". Съответно суфикс на БГ е "наставка". "Broadcast" изобщо не е преведено. В изреза Търсене/Вид? данни: нищо не е преведено, но това може би вече е поправено. В менюто/Инструменти има един инструмент, а именно "Напускане". Не че е неправилно, но "Изход" е по- обичайно.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by yavorescu

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Дубликат на #442.

Note: See TracTickets for help on using tickets.