Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

Last modified 10 years ago

#440 closed enhancement (fixed)

ITT: Link Monitor Applet

Reported by: yavorescu Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: link monitor applet
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Възнамерявам да преведа този полезен аплет, от известно време го използвам.

Change History (5)

comment:1 Changed 16 years ago by yavorescu

Component: -- Общи --link monitor applet
Status: newassigned

comment:2 Changed 16 years ago by yavorescu

Severity: normalenhancement

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Още няма да го подавам, ако може някой мрежар да разгледа [887], понеже със сигурност някои от термините са преведени зле. Благодаря предварително.

comment:4 Changed 10 years ago by ujyzbhEu

http://viagra-pas-cher-fr.com commander viagra pas cher. http://acheter-cialis-fr.com cialis pharmacie. http://cialis-kaufen-de.com cialis kaufen preise. http://acheter-viagra-s.com commander viagra. http://comprar-viagra-s.com viagra generico. http://cialis-generico-it.com cialis generico italia online. http://cialis-generique-fr.com generique cialis efficace. http://cialis-prix-fr.com cialis prix,. http://cialis-rezeptfrei-de.com Cialis rezeptfrei.

comment:5 Changed 10 years ago by pEEcqmxz

Note: See TracTickets for help on using tickets.