Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#44 closed defect (fixed)

Изпуснати интервали

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В диалоговия прозорец за създаване на папка има изпуснати два интервала.

Attachments (1)

evo_ime_na_papka.jpg (22.0 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Owner: changed from nobody to kaladan

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: evo_ime_na_papka.jpg added

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: newclosed

Казах ти още на конференцията "Л! Л!" за този низ, след това споменах и в разговорите. Накрая трябваше аз да го оправя, но ти пак не си спомняш. Това е най-изтерзания и оплюван низ от всичките ~4000, явно само мен ме дразнил досега ;-)

http://www.i-space.org/blog/i18n/index.php?show=index&id=614

comment:3 Changed 17 years ago by kaladan

Е, тогава само до този низ ми е било :)

Note: See TracTickets for help on using tickets.