Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

Last modified 16 years ago

#432 closed defect (wontfix)

Нов компонент XChat-GNOME

Reported by: yavorescu Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Да се направи нов компонент XChat-GNOME; отговорник: zbrox.

Change History (2)

comment:1 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Ми разликата между XChat и XChat-Gnome голяма ли е в очите на потребителя? Мисля, че няма нужда от такъв нов компонент.

comment:2 Changed 16 years ago by yavorescu

Двете програми са коренно различни според мен, поне на външен вид. Ако Ростислав не се обърква, няма проблеми от моя страна.

Note: See TracTickets for help on using tickets.