Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

#430 closed defect (fixed)

Това е фалшив билет за тествнето на известяването

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Change History (6)

comment:1 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Cc: al_shopov@… removed
Description: modified (diff)

Малка промяна

comment:2 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Отново правя някои промени.

comment:3 Changed 16 years ago by Александър Шопов

И пак пробвам и тествам

comment:4 Changed 16 years ago by anonymous

Тази версия на trac изглежда леко бъглива и не кодира "From:" хедъра на мейлите, които изпраща, когато там има друго освен ASCII. Също и X-Trac-Project: Subject: e OK.

From: "GNOME на бÑ<8A>лгаÑ<80>Ñ<81>ки!" <trac@…>

X-Trac-Project: GNOME на бÑ<8A>лгаÑ<80>Ñ<81>ки!

Subject: =?utf-8?b?UmU6IFtHTk9NRSDQvdCwINCx0YrQu9Cz0LDRgNGB0LrQuCFdICM0?=

=?utf-8?b?MzA6INCi0L7QstCwINC1INGE0LDQu9GI0LjQsiDQsdC40LvQtdGCINC30LAg?= =?utf-8?b?0YLQtdGB0YLQstC90LXRgtC+INC90LAg0LjQt9Cy0LXRgdGC0Y/QstCw0L0=?= =?utf-8?b?0LXRgtC+?=

comment:5 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Отново отварям за тест.

comment:6 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Известяването си работи. Затварям.

Note: See TracTickets for help on using tickets.