Opened 16 years ago

Closed 6 years ago

#424 closed defect (wontfix)

Странен .desktop запис

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome blog
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Бяхме се разбрали програмите за блогване да бъдат "Работа с блогове ($ПРОГРАМА)" или "Публикуване в блогове" за gnome-blog. Съгласен съм и на "Работа с блогове" без скоби, само да не е "Интерфейс за публикуване в блогове". Според мен трябва да има скоби, тъй като пък сме се разбрали само официалните програми на GNOME да нямат такива. А gnome-blog, както и Drivel, Logjam и BloGTK не са включени в GNOME. Виж #46.

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by Александър Шопов

Resolution: wontfix
Status: newclosed

gnome-blog не се обновява от над 4 години, липсва и в хранилището

Note: See TracTickets for help on using tickets.