Opened 16 years ago

Last modified 16 years ago

#421 reopened enhancement

Някои преложения за подобрение на превода

Reported by: zlatkopopov@… Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Подобрения в превода - колеги, тия дни се заиграх с ГНОМ и искам да предложа няколко подобрения, пък дали ще ги направите е ваша работа. ;)

  1. Да започнем с излизането от с-мата. Показва се съобщение: Излизане от тази система?. Според мен е по-добре само Излизане от системата?
  2. Изчистване на кошчето. Показва се прозорец: Ако изчистите кошчето, обектите в него ще бъдат изтрити за постоянно. Забележете, че можете да ги триете по отделно. Ето моето предложение: Ако изчистите кошчето, обектите в него ще бъдат безвъзвратно изтрити. Имайте предвид, че можете да ги триете и по отделно. -„безвъзвратно“. Акцентира върху необратимото действие каквото е изтриването от кошчето.
    -„ забележете“ да се замени с „имайте предвид“. „Забележете“ има смисъл на нещо, което е видимо с очите, а не да се съобрази. Нещо което може да бъде фиксирано физически, а не умозрително. „Имайте предвид“ се отнася до умозрителен процес, нещо което трябва да се съобрази. Освен това има смисъла на опция: „Имайте го предвид – дали ще се възползвате от него или не, то си е по ваше усмотрение“.
    -„и“ отново е намек за опция. „Можете да ги триете 1)всичките наведнъж, а също така 2)и по отделно." Т.е. дава възможност освен наведнъж файловете да се трият и по отделно.

Това е засега. Надявам се информацията да ви е полезна. :)

Change History (4)

comment:1 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Owner: changed from nobody to Александър Шопов
Status: newassigned

Златко,

Това са 2 отделни проблема. Благодаря за доклдването.

  1. Излизане от системата? - става. (gnome-panel)
  2. Ако изчистите кошчето, обектите в него ще бъдат безвъзвратно изтрити. Имайте предвид, че можете да ги триете и по отделно. (nautilus) - тук е малко по-сложно. Вярно е, че куца фразата, но е навързана с други аналогични фрази (които и те куцат). Ще помисля още.

comment:2 Changed 16 years ago by Александър Шопов

За безвъзвртното триене:

Думата действително е подходяща, но е леко плашеща. окончателно е близака по знчение и набляга не толкова на непоправимостта, колкото на последната фаза. На английски е permanently, което сме го давали като завинаги и за постоянно. В местата, където става дума за триене - заменям с думата окончателно. Иначе тази фраза става: Ако изчистите кошчето, обектите в него ще бъдат окончателно изтрити. Ако искате, можете да ги триете и поотделно.

comment:3 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано със [750]

comment:4 Changed 16 years ago by zlatkopopov@…

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Точно защото е малко плащеша - ще накара човек по-дълбоко да се замисли: "А бе наистина ли няма да ми трябва това?". Иначе може да има вариации - "безвъзвратно изтрити / изтрити безвъзвратно". Все пак вие си решавате. ;) Замяната на "Имайте предвид / Забележете, че ..." със "Ако искате..." е много добра идея. :) Ясно и с по-малко думи.

Note: See TracTickets for help on using tickets.