Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#42 closed defect (fixed)

Брадясaл превод на gFTP

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: high Component: gftp
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Брадясал е почти колкото Робинзон и Явор Доганов. С други думи има нужда от стандартизиране и оправяне. Прилагам снимка на началния екран с нещата, които ми боцкат очите. Навътре е подобно.

Attachments (1)

gftp.jpg (86.3 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gftp.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

започнах работа по него. работата по този превод е наистина доста.

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

не е като да е бръснат с жилет превода, но вече е далеч по-добре. ако някой виде нещо друго около него да каже. прегледах го, но може да ми убягва нещо. дефакто са поправени правописни грешки, пунктуация, обърнат словоред, изказвания тип "Аз, роботът!",повелително наклонение, глаголи вместо съществителни и също някои неуместни думи.

Note: See TracTickets for help on using tickets.