Opened 16 years ago

Closed 7 years ago

#413 closed defect (wontfix)

Неправилен трибуквен код на България

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Проблемът ми е докладван от Здравко. Трибуквения код, който е по ИСО за България е BUL, а не BGN. Това е за превода на клавиатурните подредби в аплета за клавиатурите на ГНОМ.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Resolution: wontfix
Status: newclosed

Не ползваме съкращенията на ISO за тази цел. Те са за държави, ние ползваме съкращения за език.

Note: See TracTickets for help on using tickets.