Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#41 closed defect (fixed)

Неправилна употреба на апострофи

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: high Component: gnome keyring
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

На български използваме кавички. Дори имаме спецификация за това. Ще направя специална страница в уикито. <br /><br /> Примерен грешен код:<br /> #. keyring == KEYRING_NAME_UNKNOWN #: ../gnome-keyring-ask.c:232 #, c-format msgid "" "The application '%s' (%s) wants access to an unknown keyring, but it is " "locked" msgstr "" "Програмата·'%s'·(%s) иска достъп до непознат набор ключове, но той е заключен"

Тук има и грешно копирани интервали, но ме мързи да пускам отделен билет за тях. Все пак прегледай целия превод.

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Мда, тук html не може да се пише.

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Може да се пише, трябва да се съобразяваш с WikiFormatting.

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

всеки апостроф на мястото на кавички е заменен с подобаващите му "". не знам дали може със 66 99 кавичките да се направи това.

comment:4 Changed 17 years ago by kaladan

О, не! Прави го както в останалите преводи. Ако сменим политиката за кавичките ще трябва да променя около 10 000 низа, за да покрия тази спецификация.

Note: See TracTickets for help on using tickets.