Opened 16 years ago

Last modified 16 years ago

#407 assigned defect

Synaptic - терминален изход

Reported by: Явор Христов Owned by: yavorescu
Priority: normal Component: synaptic
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Не знам дали е точно за тук, но видях и други билетчета за Synaptic, та реших да споделя.

Терминален изход е термин в медицината означаващ летален край :) exitus letalis (лат).

Според мен е по-добре да се използва "текстови екран" или "екран за съобщения", но категорично не и "терминален изход".

Поздрави, Явор

Change History (1)

comment:1 Changed 16 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Ще го променя на "Изход в терминал" или нещо подобно.

Note: See TracTickets for help on using tickets.