Opened 16 years ago

Closed 16 years ago

#406 closed defect (fixed)

Два различни низа с един и същ превод

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: yavorescu
Priority: low Component: gajim
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Според http://trac.gajim.org/ticket/872 User ID е различно от Jabber ID, но на български и двете са преведени като "Jabber ID". Може би User ID трябва да си остане непроменено.

Change History (4)

comment:1 Changed 16 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Така и не можах да разбера разликата между двете. Защо е необходимо "User ID"?

comment:2 Changed 16 years ago by dkirov

Това което разбрах: когато има регистриран msn транспорт, в полето User ID се въвежда sulio@… и полето Jabber ID автоматично показва пълния jid: sulio%hotmale.com@… . При това последното никога не може да се редактира.

Тази схема със сигурност ще се смени. Ще пиша като/ако има подробности.

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Сега вече е ясно. В такъв случай бих могъл да променя "Jabber ID" на "Потребителско име за Jabber" или просто "JID". Или по-добре да изчакам, да видим дали ще промените нещо.

comment:4 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Променил съм го на "Идентификатор на потребител". Не знам как изглежда, понеже трябва да регистрирам ICQ/MSN транспорт, за да го тествам. Ако има проблеми или е неестествено, отвори наново билета.

Note: See TracTickets for help on using tickets.