Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#40 closed defect (fixed)

Излишни символи в GNOME Keyring

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: gnome keyring
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Ето гадния код: #: ../gnome-keyring-ask.c:286 #, c-format msgid "Enter password for keyring '%s' to unlock" msgstr "Въведете·парола·за·набора·ключове '%s', за·да·го·отключите

Това ми е най-противната грешка. Получава се при копиране. Всеки път като копираш, трябва да изтриваш всеки интервал и да го написваш след това. Спомням си как в 2.6 бях направил около 1000 подобни грешки, като изчистването им отне близо година. Все пак да знаете, че вината е на Gtranslator.

Change History (4)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Извод: не ползвайте Gtranslator ;-)

Или поне копирайте като хората...

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Копирам като хората. След 1000-та грешки се научих. И Рос се научи. Все пак се изненадвам, че все още намираме подобни неща в кода.

comment:3 Changed 17 years ago by yavorescu

Това беше шегичка :-)

emacs joke-mode

comment:4 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

ами всичко е поправено мисля с тези точици вместо интервали.

Note: See TracTickets for help on using tickets.