Opened 18 years ago

Closed 17 years ago

#4 closed defect (fixed)

"Начална бележка" е с главна буква

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: tomboy
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

В първия екран на Tomboy "Начална бележка" е преведено с главна буква, а контекстът предполага да е с малка, тъй като става въпрос просто за начална бележка.

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

готово и това е поправено. в блога съм пуснал .po файла.

Note: See TracTickets for help on using tickets.