Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#39 closed defect (fixed)

Излишен нов ред в Gnome Keyring

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: high Component: gnome keyring
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В следното съобщение: #: ../gnome-keyring-ask.c:284 msgid "Enter password for default keyring to unlock" msgstr "" "Въведете парола за подразбиращия се набор ключове,\n" "за да го отключите"

... има един излишен нов ред. И това е в един от най-често използваните низове, всеки пък като си пиша паролата и ми изскача и ме дразни.

Attachments (1)

gksu.jpg (20.4 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: gksu.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

въобще не го бях забелязал това. вече е оправено и всичко си е на един ред.

Note: See TracTickets for help on using tickets.