Opened 16 years ago

#380 new defect

Липсващ ускорител

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: xboing
Priority: normal Component: rhythmbox
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В главния прозорец, етикета пред полето за търсене е на английски "_Search:", а на български - "Търсене:". Вместо това трябва да е "_Търсене:"

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.