Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#38 closed defect (fixed)

изпусната буква

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: epiphany
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Прозорец с предупреждение:


Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, която да го отвори. Вмсто това, можете да го запишете.


така е в 1.6.3, може и да е оправено в 1.7

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Привет,

ето как е низа в 2.12:

#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:318 msgid "" "It's not possible to view this file because there is no application " "installed that can open it. You can save it instead." msgstr "" "Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, която " "да го отвори. Вместо това, можете да го запазите." http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.12/PO/epiphany.HEAD.bg.po

Тоест там е поправено.

След като съм го превел за 2.12, Сашо го портна за 2.10 и тази грешка е поправена там:

#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:317 msgid "" "It's not possible to view this file because there is no application " "installed that can open it. You can save it instead." msgstr "" "Не може да прегледате този тип файл, защото нямате подходяща програма, която " "да го отвори. Вместо това, можете да го запазите." http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.10/PO/epiphany.gnome-2-10.bg.po

Предполагам в следващата версия на Epiphany ще вземат най-актуалната версия на превода и грешката ще отпадне.

Благодаря.

Note: See TracTickets for help on using tickets.