Opened 17 years ago

Closed 15 years ago

Last modified 15 years ago

#379 closed defect (wontfix)

Липсва превод :-)

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: beep media player
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Каква е ситуацията с тази програма? Натискат ме да я превеждам, а си спомням, че zbrox се беше заел. Като гледам, няма никакъв превод подаден...

Change History (2)

comment:1 Changed 15 years ago by yavorescu

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Програмата beep-media-player я споходи тиха, спокойна и съвсем очаквана смърт. Няма никакъв смисъл да се превежда.

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

Разработчиците на програмата не започнаха ли някаква нова версия? Това ли е причината beep-media-player да не е популярна?

Note: See TracTickets for help on using tickets.