Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#37 closed defect (fixed)

Проблеми с менюто CD

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: goobox
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

С цел подобряване на ползваемостта менюто CD в Goobox трябва да бъде поправено както следва:

  • "Изпълнение" да е "Слушане";
  • "Следваща" да стане "Следваща песен";
  • "Стоп" да стане "Спиране";
  • "Предишна да стане "Предишна песен";
  • "Изход от програмата" да стане "Спиране на програмата".

Attachments (2)

goobox-cd-menu.jpg (12.7 KB) - added by kaladan 17 years ago.
goobox.HEAD.bg.po (19.7 KB) - added by zbrox 17 years ago.
поправени са менютата

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: goobox-cd-menu.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Severity: normalminor

"Изкарване" също не звучи добре. Може би "Изваждане"?

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: goobox.HEAD.bg.po added

поправени са менютата

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

поправени са менютата, а също така и секцията "относно" така, че да е в приетия формат.

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.