Opened 15 years ago

Closed 15 years ago

#356 closed defect (fixed)

неточен превод в GDM

Reported by: Ясен Праматаров Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: gdm
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В настройките на GDM, в раздела

Локален -> Тема:

Възможностите са: "Само от избраните" и "Случаен от избраните".

Става дума за избор между една определена тема, задаваща се в следващото поле и случайно избиране на една от набор от повече теми, пак избирани в следващото поле.

По-подходящи в случая са "Определена тема" и "Случайна от избраните"

Change History (2)

comment:1 Changed 15 years ago by anonymous

Коригирано с [672].

comment:2 Changed 15 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.