Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#35 closed defect (fixed)

Лошо име на goobox в основното меню

Reported by: kaladan Owned by: zbrox
Priority: normal Component: goobox
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Името не програмата в момента е "Изпъленение на аудио дискове". Според спецификацията за превод на менюта (която все още се пише от мен), трябва да бъде така "Слушане на аудио дискове (Goobox)". Това, което искам да наложа при мултимедията е да заменим, където е възможно "изпъление" с нещо по-човешко. Когато става дума за изпъление на музика, да го заменяме със "слушане на музика", а когато става дума за изпъление на видео да става "гледане на филми". Това да става където е възможно.

Attachments (1)

goobox_xdesktop.jpg (20.5 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: goobox_xdesktop.jpg added

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: newclosed

поправено е името на програмата на "Слушане на музика".

Note: See TracTickets for help on using tickets.