Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#335 closed defect (fixed)

Дублирани ускорители

Reported by: Явор Доганов <yavor@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Компонент "Поща", контекстното меню на писмото: "Отговор до всички" и "Разпечатване"; "Преобразуване в задача" и "Преобразуване в събрание".

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Dummy коментар за проба (имам проблеми с пощата).

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Контекстното меню, заедно с подменютата си на писмата е сериозно подобрено. Вече няма дублажи.

Решено с [644].

Note: See TracTickets for help on using tickets.