Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

Last modified 16 years ago

#334 closed defect (fixed)

Употреба на "съобщение"

Reported by: Явор Доганов <yavor@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: evolution
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

"Препратено съобщение" се набива на очи, а се среща и на още няколко места. Разбрахме се да бъде "писмо" вдигам критичността на грешката заради разминаването.

Change History (3)

comment:1 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Severity: majornormal
Status: newclosed

#644: Намалил съм използването на думата "съобщение/я" до 23 пъти в целия файл (и за HEAD, и за gnome-2-14).

Със сигурност на повечето от тези места трябва да е иманно "съобщение" защото става дума и за незабавни съобщения.

Яворе, можеш ли да погледнеш и да провериш дали вече не можем да затворим този билет?

Затварям билета, защото ще ми трябва посочване на конкретен превод в po-файла, за да мога да подобрявам. Може и да се отвори наново.

comment:2 Changed 16 years ago by Александър Шопов

Отново обърках синтаксиса - става дума за подаване [644].

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Ще изчакам 2.6.1 да влезе в Debian testing и тогава ще докладвам (всички грешки съм ги пускал за 2.4.2.1).

Note: See TracTickets for help on using tickets.