Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#331 closed defect (fixed)

caret -> курсор

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: epiphany
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

http://en.wikipedia.org/wiki/Caret_navigation

Това всъщност е режим на браузъра, в който в прозореца му се появява курсор - като на текстообработваща програма и може да се мести със стрелките, да се избира текст и да се позиционира с мишката. Трябва да се уеднакви и да стане курсор (а не показалец, защото той е на мишката).

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано с [597]

Note: See TracTickets for help on using tickets.