Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#330 closed defect (fixed)

Грешка в транслитерацията на норвежките езици

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Търси на Н - Норвежки. Кратка забележка по транслитерирането, кеото си направил. Първият език се чете не бокмал, а букмол(bokmål-О често се чете на У, а å==о), а вторият е Ниношк("rs" заедно се четат на "ш").

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Проблемът е докладван от Иван Иванов - Ванката

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано с [593] и [596]

Note: See TracTickets for help on using tickets.