Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#33 closed defect (fixed)

Грешно име в .desktop записа

Reported by: yavorescu Owned by: kaladan
Priority: normal Component: eog
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Според мен името на програмата трябва да е EoG (както го изписват създаделите му), т.е. в менюто записът да стане "Преглед на изображения (EoG)".

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Преди малко ти казах, че си педант. Нека го напиша и тук. Поправено е.

Note: See TracTickets for help on using tickets.