Opened 16 years ago

Last modified 15 years ago

#328 new defect

Използвано мн.ч.

Reported by: Явор Доганов <yavor@…> Owned by: kaladan
Priority: normal Component: procman
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В графата "Състояние" на процеса се изобразява "Стартирани", когато процеса е стартиран. Би трябвало да е в ед.ч.

Change History (2)

comment:1 Changed 15 years ago by b_design_bg кльомба yahoo.com

"started" = "започнат" ;)

comment:2 Changed 15 years ago by Александър Шопов

В обикновената реч използваш ли словосъчетанието "започнат процес"?

Казваш ли започвам програма/процес или ползваш стартирам?

Note: See TracTickets for help on using tickets.