Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#322 closed defect (fixed)

дублирани ускорители

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: yavorescu
Priority: lowest Component: gajim
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

При създаване на нов акаунт, на първата страница на помощника:

„Искам да _регистрирам нов Jabber акаунт“ и „Нап_ред“

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by yavorescu

Status: newassigned

Argh!

comment:2 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано в ревизия [636].

Note: See TracTickets for help on using tickets.