Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

Last modified 10 years ago

#320 closed defect (invalid)

quodlibet — at Version 5

Reported by: Димитър Киров <dkirov@…> Owned by: zbrox
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords: quodlibet
Cc:

Description (last modified by zbrox)

Вече няма такъв низ.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

*контекстно*

comment:2 Changed 17 years ago by zbrox

може ли малко по-подробно пояснение къде се появява това и каква точно е грешката, защото сега малко трудно се ориентирам. съжалявам :(

comment:3 Changed 17 years ago by Димитър Киров <dkirov@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Избирам Преглед -> Търсене в библиотека

Върху произволна песен от списъка с песни натискам десния бутон на мишката. Излиза контекстно меню, на което третия ред е: „Само този заглавие“

В po файла открих, че това се дължи на грешно зададен шаблон за превод:

#: ../qltk/songlist.py:421
#, python-format
msgid "_Filter on %s"
msgstr "_Само този %s"

Може би трябва да пиша на авторите, или просто да остане "_Само %s"

comment:4 Changed 17 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:5 Changed 16 years ago by zbrox

Description: modified (diff)
Resolution: invalid
Status: reopenedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.