Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#318 closed defect (wontfix)

Речникът е кодиран в windows-1251, а е по-добре да бъде в UTF-8

Reported by: Калоян Доганов <kaloian@…> Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: trivial Keywords:
Cc:

Description

Текстовият файл, съдържащ речника source:Dictionary/dictionary.txt е кодиран в windows-1251. По-удобно би било ако е кодиран в UTF-8 - това е кодирането, използвано от повечето файлове в хранилището на проекта.

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by Kaladan

Причината, е че такова е изискването към този файл. Аз го предоставям във формат, който да бъде компилиран и след това ползван в gbgoffice. Тоест, теглиш, компилираш, ползваш. Ако го сложа в уникод, към горната серия от действия ще добавим и промяна на кодовата таблица. Повечето, ако не всички останали са в уникод, защото такова е изискването, докато към този файл е друго.

comment:2 Changed 16 years ago by yavorescu

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Самата инфраструктура на речниците е изградена така, за съжаление. Докато не се появи някой гуру на C++, който да пренапише класовете и методите, както и да изготви кръпки за всички програми, сме обвързани с това кодиране.

Note: See TracTickets for help on using tickets.