Opened 17 years ago

Closed 16 years ago

#310 closed defect (fixed)

"ръководство" вместо "ръчно задаване"

Reported by: Ясен Праматаров Owned by: kaladan
Priority: normal Component: liferea
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В прозореца за настройки на Liferea, страницата "браузър", разделя "външен браузър". В падащото меню за избор на външен браузър най-отдолу е преведено "ръководство". Явно става дума за "ръчно задаване" на външен браузър.

Change History (2)

comment:1 Changed 16 years ago by kaladan

Грешката е поправена в ревизия [607].

comment:2 Changed 16 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в ревизия [607].

Note: See TracTickets for help on using tickets.