Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#307 closed defect (fixed)

Проблеми при редакцията на лентата с инструменти в Epiphany

Reported by: kaladan Owned by: kaladan
Priority: normal Component: epiphany
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

  1. В лентата за заглавието има ускорител, който естествено не работи.
  2. Бутонът "Добавяне на нова лента с инструменти" може да бъде съкратен до "Нова лента с иструменти" и по този начин ще бъде намален размера на целия прозорец. Също така ще се намали и размера на останалите бутони.

Attachments (1)

epiphany-edit-toolbr.png (28.9 KB) - added by kaladan 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by kaladan

Attachment: epiphany-edit-toolbr.png added

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано с [469].

Note: See TracTickets for help on using tickets.