Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#306 closed defect (fixed)

gweather - грешни термини

Reported by: angie_bg@… Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome-applets
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

При аплета gweather (Ubuntu 5.04) има няколко грешки в терминологията, най-важните от които според мен са следните:

  1. "Точка на конденз" - конденз е това, което се стича по прозореца. Явлението е кондензация. Приетият в България термин е "Точка на оросяване".
  2. Мерна единица хПа няма. Използваната единица е hPa (mbar).

Поздрави, Анжело

Change History (2)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Component: -- Общи --gnome-applets
Keywords: gweather-applet removed
Owner: changed from nobody to kaladan
Status: newassigned

Прав сте, ще ги поправим тези неща.

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано с [413].

Note: See TracTickets for help on using tickets.