Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#305 closed defect (duplicate)

gweather - грешни термини

Reported by: angie_bg@… Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords: gweather-applet
Cc:

Description

При аплета gweather (Ubuntu 5.04) има няколко грешки в терминологията, най-важните от които според мен са следните:

  1. "Точка на конденз" - конденз е това, което се стича по прозореца. Явлението е кондензация. Приетият в България термин е "Точка на оросяване".
  2. Мерна единица хПа няма. Използваната единица е hPa (mbar).

Поздрави, Анжело

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: duplicate
Status: newclosed

Явно този билет е диблиран и затова ще затворя този.

Note: See TracTickets for help on using tickets.