Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#304 closed defect (fixed)

Забележки по превода на gstreamer.

Reported by: Александър Шопов Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Имам следните забележки към превода на gstreamer:

 1. Не съм сигурен как трябва да се преведе "pad problem" в случая, но

със сигурност не е "лош проблем":

#: gst/gsterror.c:140
msgid "Internal GStreamer error: pad problem."
msgstr "Вътрешна грешка на GStreamer: лош проблем."
 1. Би трябвало да е "доклад за грешка", а не "доклада за грешка":
  #: gst/gsterror.c:224
  msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a
  bug."
  msgstr "Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля,
  подайте доклада за грешка."
  
 1. "брой на песента в колекция" -> "номер на песента в колекция":
  #: gst/gsttaglist.c:112
  msgid "track number inside a collection"
  msgstr "брой на песента в колекция"
  
 1. Тук не съм сигурен дали съм прав, но мисля че изпълнител(и) ще е

по-точен превод отколкото "кой изпълнява данните":

#: gst/gsttaglist.c:157
msgid "person(s) performing"
msgstr "кой изпълнява данните"
 1. Тук също не знам дали не бъркам - символите 2$ и 1$ не са ли излишни?

Поне в оргиналният текст ги няма:

#: gst/parse/grammar.y:294
#, c-format
msgid "no property \"%s\" in element \"%s\""
msgstr "елементът „2$%s“ няма свойството „1$%s“"
 1. Знакът за по-малко накрая мисля че е излишен:
  #: gst/gsterror.c:198
  msgid "Could not open resource for reading and writing."
  msgstr "Ресурсът не може да бъде отворен за четене и запис.<"
  

И последно - гледам че на две места seek е превеждано търсене, позициониране няма ли да е по-добър превод?

Change History (3)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Status: newassigned

Грешки - 2,3,6.

Да се помисли за 1 и "позициониране"

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

1 всъщност е "pad", а не "bad".

comment:3 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Проблемът е решен с [391].

Note: See TracTickets for help on using tickets.