Opened 17 years ago

Closed 7 years ago

#303 closed defect (worksforme)

Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov"

Reported by: pau4o@… Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: trivial Keywords:
Cc: fandonov@…

Description

наскоро си инсталирах gcfilms и видях че няма превод, проверих и на gnome.cult.bg (там няма търсачка дали има започнат превод, но http://www.google.com/search?q=gcfilms+site%3Agnome.cult.bg ми свърши работа ;-) Не ми върна резултат) та попреведох част от програмата. Не знам до къде е превода и това е причината да пиша рапорт за несъществуваш бъг.

Change History (5)

comment:1 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Owner: changed from fandonov to Камен Найденов <pau4o@…>

Това е много добра идея, да пускаме билети и да ги затваряме при комитване. Нещо като ITP в Debian ;-)

comment:2 Changed 17 years ago by kaladan

Хм, знаех си че така ще стане... Преди няколко седмици Филип Андонов ми писа следното писмо:

"Здравей! В gnome.cult.bg се опитвам да добавя в списъка ми с превеждани от мен неща една програмка, която преведох наскоро (GCFilms), но нещо не мога да стопля откъде да го направя. Тъй че извинявай за глупавия въпрос, но как става това?

Поздрави, Филип Андонов"

писмото е от дата: Mon, 21 Nov 2005 22:54:48 +0200

Предполагам част от вината е моя, но не знам дали аз трябва да се занимавам с обявяването на преводите в пощенските списъци.

@Камен - моляте, напиши писмо на Филип на следния адрес: <fandonov(at)nbu(dot)bg> и вижте кой до къде е превел програмата и дали въобще преводът е пратен до разработчиците.

поздрави. Каладан

comment:3 Changed 16 years ago by yavorescu

Cc: fandonov@… added
Keywords: gcfilms removed
Owner: changed from Камен Найденов <pau4o@…> to Александър Шопов
Severity: enhancementtrivial
Summary: Започнат превод на gcfilmsНов компонент "gcstar" с орговорник "fandonov"

GCfilms вече е изоствена в полза на GCstar. Версията при мен (0.5.0) е преведена от Филип Андонов, макар и не на 100%.

comment:4 Changed 16 years ago by yavorescu

Summary: Нов компонент "gcstar" с орговорник "fandonov"Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov"

comment:5 Changed 7 years ago by Александър Шопов

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Това вече изглежда е преведено

Note: See TracTickets for help on using tickets.