Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#301 closed defect (fixed)

"тръбопровод" в GStreamer?

Reported by: Ясен Праматаров Owned by: Александър Шопов
Priority: high Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В превода на GStreamer е заложено "тръбопровод" като превод на "audio sink". Подходящо е "буфер" или ако позволява мястото, "звукова система". Става дума звукови системи, които да обработват заявките към и от GStreamer. "Sink" може да означава "умивалник" - ако това е търсената ВиК аналогия, тръбопроводът е просто нещо съвсем различно. "Тръбопровод" е абсолютно безумно в този случай...

Предлагам да се преведе описателно като "звукова система". Или, ако няма място - "буфер".

Change History (9)

comment:1 Changed 17 years ago by anonymous

Owner: changed from nobody to anonymous
Status: newassigned

Мислех си за gstreamer и аналогиите в него. Ако разглеждаме данните като поток, то pipeline би бил канал или тръбопровод, но мисля, че хората по-биха харесали - конвейр - подобно на cpu pipeline.

Source ще е източник (изкушавах се да е извор). Ако се възползвам от тази аналогия - sink ще е изходник.

comment:2 Changed 17 years ago by anonymous

Owner: changed from anonymous to Александър Шопов
Status: assignednew

comment:3 Changed 17 years ago by anonymous

Owner: changed from Александър Шопов to anonymous
Status: newassigned

comment:4 Changed 17 years ago by anonymous

Owner: changed from anonymous to Александър Шопов
Status: assignednew

comment:5 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Status: newassigned

comment:6 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Ash, ти ли си анонимният? Мисля, че "конвейер", "изходник" и "извор" ще объркат потребителя.

Става дума за това коя звукова система да се използва "под", "зад" gstreamer, кое да е "нещото", към и от което да се пренасочват звуковите събития.

Затова мисля, че "звукова система" е добре, нищо че може да се повтаря с нещо друго. Звучи ясно за потребителя.

comment:7 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Проблемът вече не е актуален.

pipelineконвейер
source elementелемент-източник
sink elementелемент-приемник

Проблемът е разрешен с [368].

comment:8 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

comment:9 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Виж още [435].

Note: See TracTickets for help on using tickets.