Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#299 closed defect (fixed)

Неуместно се използва думата „насилствен“ вместо „принудителен“

Reported by: Александър Шопов <ash@…> Owned by: Александър Шопов
Priority: highest Component: -- Общи --
Severity: critical Keywords:
Cc:

Description

Нека да използваме думата „принудителен“ в словосъчетания като „force quit“. Не че по смисъл се различава колосално от „насилствен“, но мисля, че стилово е неподходяща. Доколкото виждам се използва в следните модули:

Change History (1)

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов <ash@…>

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригиран с [328]

Note: See TracTickets for help on using tickets.