Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#29 closed defect (fixed)

"Нямата поща" - пощата, която не може да говори?

Reported by: yavorescu Owned by: zbrox
Priority: normal Component: mail-notification
Severity: major Keywords:
Cc:

Description

В първоначалния екран се появява "Нямата поща" вместо очевидното "Нямате поща". Прилагам и снимка.

Attachments (1)

namail.png (10.4 KB) - added by yavorescu 17 years ago.
Нямата поща

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 17 years ago by yavorescu

Attachment: namail.png added

Нямата поща

comment:1 Changed 17 years ago by zbrox

това кой пакет е точно?

comment:2 Changed 17 years ago by yavorescu

Това е mail-notification (пакетът в Debian). Не е в CVS-а на GNOME.

comment:3 Changed 17 years ago by zbrox

Status: newassigned

като го преведа къде в хранилището да го сложа?

comment:4 Changed 17 years ago by yavorescu

В раздел "sharp".

comment:5 Changed 17 years ago by zbrox

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

готово. поправена е тази грешка, заедно със осъвременяване на затлачения с много непреведени низове превод.

Note: See TracTickets for help on using tickets.