Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#280 closed defect (fixed)

запетайка?

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: eel
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

в "Отваряне с". Дали трябва да има запетайка в "Команда зададена от потребителя".

Attachments (1)

nautilus-6.png (55.0 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (10)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: nautilus-6.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: invalid
Status: newclosed

comment:2 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Защо го затваряш? Правилното е или "Команда, зададена от потребителя", или без запетая, но с разменен словодер - "Зададена от потребителя команда". На мен второто ми звучи доста добре и стегнато. Може би има правило, по което тази запетая може да се пропусне, още повече че това не е цяло изречение... но на мен ми стои малко тромаво. Може и съвсем краткото "Потребителска команда". Ако идеята е "команда" да е в началото на низа, за да се откроява, все ми се струва, че трябва да има запетая... ?

comment:3 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

исках да напиша "словоред", не "словодер", естествено... ;)

comment:4 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Resolution: invalid
Status: closedreopened

comment:5 Changed 17 years ago by kaladan

Питах няколко човека и ми казаха, че не е нужно да има запетая тук. Второто ми изглежда доста объркано... Все пак трябва да се зададе команда и е добре това да е първата дума, която потребителя вижда, защото няма да му се налага да чете целия низ. Ако наистина трябва да има запетайка - окей.

comment:6 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Ох и на мен не ми е ясно. Ще питам в списъка.

comment:7 Changed 17 years ago by Явор Доганов <yavor@…>

Според мен трябва да има запетая. 100%.

comment:8 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Component: Nautiluseel

comment:9 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Коригирано с #595

Note: See TracTickets for help on using tickets.