Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

Last modified 17 years ago

#274 closed defect (fixed)

настройки на бисквитките в epiphany

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: epiphany
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

не съм сигурен какво е имал предвид Ясен с това. Вижте снимката. А и не съм сигурен какво значи тази настройка всъщност...

Attachments (1)

epiphany-6.png (36.0 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (6)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: epiphany-6.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: invalid
Status: newclosed

Аз също. Ето го оригиналния низ "Only _from sites you visit" и според мен е преведен правилно. Фалшива тревога, освен ако Яската не даде повече информация.

comment:2 Changed 17 years ago by Ясен Праматаров

Resolution: invalid
Status: closedreopened

Смислова е грешката. Смисълът на оригинала е такъв: хвърчат разни бисквитки, но ти приемай само тези, които идват от точно този сайт, който посещаваш в момента. Не приемай нищо от "трети лица".

Смисълът на сегашния превод е: абе приемай от сайтовете, които "посещавам". Това "посещавам" е двусмислено - може да значи "тези, които посещавам в момента" (което ще е правилната интуиция), но може и да означава, например, "тези, които посещавам често". Което е грешно.

Когато нещо може да има две логични значения в едно и също отношение, тогава значи има проблем със смисъла му. За да има смисъл, трябва да има цялост и единство на значенията.

Затова предложих да се смени с "От посещаваната в момента страница". Трябва да е недвусмислено, още повече защото е настройка за сигурността. ;)

comment:3 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Аз го промених на: "Само _от сайта, който е посетен" и мисля, че в контектса и графично се вписва точно, което искаше да каже Ясен. Освен това е правилно - бисквитката не е от страница, а от сайт.

comment:4 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Коригирано с [469].

comment:5 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Коригирано с [469].

Note: See TracTickets for help on using tickets.