Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#268 closed defect (fixed)

Коригиране на "ширина" и "граници" полета в настройки на печата в epiphany

Reported by: zbrox Owned by: Александър Шопов
Priority: normal Component: libgnomeprintui
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description (last modified by Александър Шопов)

Описани са полетата като граници, май трябва да се променят. И след това под тях да се съгласуват по род настройките.


В дадения случай - това не е проблем в Epiphany, а в libgnomeprintui. Трябва да се оправи там, но има много други места, в които се ползват думите "ширина" и "граници" и те трябва да се проверят.

Attachments (1)

epiphany-0.png (46.8 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (3)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: epiphany-0.png added

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Component: Epiphanylibgnomeprintui
Description: modified (diff)
Owner: changed from kaladan to Александър Шопов
Status: newassigned
Summary: полета в настройки на печата в epiphanyКоригиране на "ширина" и "граници" полета в настройки на печата в epiphany

comment:2 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Коригирано с [497].

Note: See TracTickets for help on using tickets.