Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#263 closed defect (fixed)

запетайка под въпрос в профилите на gnome terminal

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome terminal
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

"Профил, използван при отваряне на нов терминал". Сашо го е маркирал това като грешка при първия Bug Hunt. Аз не съм сигурен на 100%, че това е. Така, че да го обсъдим.

Attachments (1)

gnome-terminal-profiles.png (20.1 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: gnome-terminal-profiles.png added

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в ревизия [303]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.