Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#262 closed defect (fixed)

неконсистентност и атрибутивност :)

Reported by: zbrox Owned by: kaladan
Priority: normal Component: gnome terminal
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

В настройките на шрифтовете на работната среда една от настройките е "Шрифт на терминала". В настройките на профила на Gnome Terminal има опция да се използва тази обща настройката на работната среда, която определя кой шрифт ще е за терминала. Само че тази опция е написана по следния начин - "Използване на системния терминален шрифт". Трябва да се уеднакви на "Използване на системния шрифт на терминала" или нещо подобно.

Attachments (1)

gnome-terminal-profile-edit.png (63.8 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

comment:1 Changed 17 years ago by kaladan

Resolution: fixed
Status: newclosed

Грешката е поправена в ревизия [303]. Поздрави.

Note: See TracTickets for help on using tickets.