Opened 17 years ago

Closed 17 years ago

#250 closed defect (fixed)

в прозореца за избор на място за запазване

Reported by: zbrox Owned by: nobody
Priority: normal Component: -- Общи --
Severity: normal Keywords:
Cc:

Description

Не знам към кой компонент точно трябва да спада това. Може би GTK? Като изберете менюто да промените къде да запазите нещо, за да изберете друго място най-долу има едно "Друго". По-добре е "Друго място". Запазва се консистентността така, имайки предвид, че по-горе са изброени само други местоположения.

Attachments (1)

save-dialog.png (10.7 KB) - added by zbrox 17 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 17 years ago by zbrox

Attachment: save-dialog.png added

comment:1 Changed 17 years ago by Александър Шопов

Resolution: fixed
Status: newclosed

Коригирано с [594]

Note: See TracTickets for help on using tickets.